Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze warunki sprzedaży zawiera GHO AHK SPRL (0699.562.515) siedziba BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIA zwana dalej GHO AHK SPRL az drugiej strony przez dowolny naturalny lub osoba prawna zamierzająca dokonać zakupu za pośrednictwem serwisu internetowego GHO AHK SPRL zwana dalej „kupującym”.

Obiekt:

Podróż Ruta de la Plata w liczbach aktualne warunki sprzedaży mają na celu określenie stosunków umownych między GHO AHK SPRL a kupującym oraz warunków mających zastosowanie do każdego zakupu dokonanego za pośrednictwem GHO AHK SPRL, niezależnie od tego, czy kupujący jest profesjonalistą, czy konsumentem. Nabycie towaru lub usługi za pośrednictwem niniejszej witryny oznacza akceptację bez zastrzeżeń przez kupującego niniejszych warunków sprzedaży. Te warunki sprzedaży mają pierwszeństwo przed innymi warunkami ogólnymi lub specjalnymi, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez GHO AHK SPRL. GHO AHK SPRL zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży w dowolnym momencie. W takim przypadku obowiązującymi warunkami będą warunki obowiązujące w dniu złożenia przez kupującego zamówienia. Charakterystyka oferowanych towarów i usług: Oferowane produkty i usługi są wymienione w katalogu opublikowanym na GHO AHK SPRL. Te produkty i usługi są oferowane w ramach limitów dostępnych zapasów. Do każdego produktu dołączony jest opis sporządzony przez dostawcę. Zdjęcia w katalogu są jak najbardziej wierne, ale nie mogą zapewnić całkowitego podobieństwa do oferowanego produktu, szczególnie pod względem kolorystycznym.

Ceny:

Ceny podane w katalogu są cenami zawierającymi podatek VAT, uwzględniającymi podatek VAT obowiązujący w dniu zamówienia; W BELGII, W INNYCH KRAJACH CENY SĄ BEZ PODATKU, każda zmiana stawki może zostać odzwierciedlona w cenie produktów lub usług.

GHO AHK SPRL zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, pod warunkiem jednak, że cena podana w katalogu w dniu zamówienia będzie jedyną ceną obowiązującą kupującego.

Podane ceny zawierają „lub nie obejmują” kosztów realizacji zamówienia, transportu i dostawy pod warunkiem, że odbywają się one na podanych poniżej obszarach geograficznych.

Święcenia:

Kupujący, który chce kupić produkt lub usługę, musi:

  • wypełnić formularz identyfikacyjny, na którym wskaże wszystkie wymagane dane lub poda swój numer klienta, jeśli taki posiada;
  • wypełnić formularz zamówienia online, podając wszystkie referencje wybranych produktów lub usług;
  • potwierdź swoje zamówienie po sprawdzeniu go;
  • dokonać płatności w określonych warunkach;
  • Potwierdź zamówienie i płatność.

Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych warunków sprzedaży, potwierdzenie posiadania pełnej wiedzy i zrzeczenie się własnych warunków zakupu lub innych warunków.

Wszystkie podane dane i zarejestrowane potwierdzenie będą warte potwierdzenia transakcji. Potwierdzenie będzie warte podpisania i akceptacji transakcji. Sprzedawca przekaże e-mailem potwierdzenie zarejestrowanego zamówienia.

Wycofanie:

Kupujący, osoby nieprofesjonalne, mogą skorzystać z 14-dniowego okresu odstąpienia od dostarczenia zamówienia na zwrot produktu do sprzedawcy w celu wymiany lub zwrotu bez ponoszenia kary, z wyjątkiem kosztów zwrotu. Jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni, kupujący ma prawo do anulowania zakupu, a cała płatność musi zostać zwrócona na tę samą kartę, której użyto do płatności).

Warunki płatności:

Cena jest płatna przy zamówieniu. Płatności będą dokonywane za pomocą karty kredytowej; będą realizowane za pośrednictwem bezpiecznego systemu PAY PAL, który wykorzystuje protokół SSL „Secure Socket Layer”, dzięki czemu przesyłane informacje są szyfrowane przez oprogramowanie i żadna osoba trzecia nie może ich odnotować podczas transportu w sieci. Konto kupującego zostanie obciążone tylko w przypadku wysyłki dostępnych produktów lub usług oraz ilości wysłanych lub pobranych produktów lub usług. Na życzenie kupującego zostanie przesłana faktura papierowa zawierająca podatek VAT.

Dostawy:

Dostawy są realizowane pod adres wskazany w formularzu zamówienia, który może znajdować się tylko w uzgodnionym obszarze geograficznym. Za ryzyko odpowiada kupujący od momentu, gdy produkty opuściły teren GHO AHK SPRL. W przypadku uszkodzenia podczas transportu, uzasadniony protest należy zgłosić przewoźnikowi w ciągu trzech dni od dostawy. Czasy dostawy są tylko orientacyjne; jeśli przekroczą trzydzieści dni od złożenia zamówienia, umowa sprzedaży może zostać rozwiązana, a kupującemu zwrot pieniędzy.

Gwarancja:

Wszystkie produkty dostarczane przez sprzedawcę objęte są gwarancją prawną, przewidzianą w artykułach 1641 i następnych Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedzialność:

W przypadku stwierdzenia niezgodności sprzedanego produktu, może on zostać zwrócony sprzedawcy, który odbierze go, wymieni lub zwróci pieniądze.

Wszelkie roszczenia, prośby o wymianę lub zwrot kosztów należy kierować pocztą na adres: GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM w ciągu trzydziestu dni od dostawy.

Własność intelektualna:

Wszystkie elementy strony internetowej GHO AHK SPRL są i pozostają własnością intelektualną i wyłączną GHO AHK SPRL.

Nikt nie jest upoważniony do powielania, wykorzystywania, ponownego rozpowszechniania lub wykorzystywania w jakimkolwiek celu, nawet częściowo, elementów witryny, które są oprogramowaniem, obrazem lub dźwiękiem.

Wszelkie proste linki lub hiperteksty są surowo zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody GHO AHK SPRL.

Dane osobiste:

Zgodnie z ustawą o komputerach, plikach i wolności z dnia 6 stycznia 1978 r., Dane osobowe kupujących mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu. GHO AHK SPRL zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji o kupujących, w tym za pomocą plików cookie, oraz, jeśli sobie tego życzy, do przekazywania zebranych informacji partnerom biznesowym. Kupujący mogą sprzeciwić się ujawnieniu swoich danych, powiadamiając o tym GHO AHK SPRL. Podobnie użytkownicy mają prawo dostępu do danych, które ich dotyczą, oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r.

Archiwizacja - dowód:

GHO AHK SPRL będzie archiwizować zamówienia i faktury na solidnym i trwałym nośniku stanowiącym wierną kopię zgodnie z przepisami art. 1348 Kodeksu Cywilnego.

Skomputeryzowane rejestry GHO AHK SPRL będą traktowane przez strony jako dowód komunikacji, zamówień, płatności i transakcji między stronami.

Spór:

Niniejsze warunki sprzedaży on-line podlegają prawu belgijskiemu.

W przypadku sporu jurysdykcję przypisuje się sądom właściwym w Brussels 1000 BELGIUM, niezależnie od wielu pozwanych lub roszczeń gwarancyjnych.

Podpis:

Thierry REMY:

Przedstawiciel prawny